Årsmöte Företagsekonomiska Föreningen

Årsmöte i FEF kommer att ske digitalt och börja på webben den 12 juni 2020. Du kommer att få ett mejl den dagen med länk till årsmötet. 

Årsmötet är aktivt fram till och med den 18 juni 2020.

Vid årsmötet kommer val av styrelse mm ske och ansvarsfrihet behandlas enligt bifogade dagordning.

Om du har ytterligare förslag till styrelseledamöter eller annan post måste du sända in det förslaget senast den 11 juni 2010. Det går inte att nominera under själva årsmötet.

Dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av två justeringsmän
 3. Styrelsens årsredovisning för 2019
 4. Revisorernas berättelser
 5. Beslut om fastställande av balans och resultaträkningar
 6. Beslut om resultatdisposition
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Val av styrelseledamöter
 9. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 10. Val av valnämnd
 11. Årsavgiften 2021
 12. Övriga frågor
 13. Årsmötet avslutas

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

Hälsningar styrelsen