Skip to content

Stadgar och årsredovisningar

Syfte &  stadgar

I föreningens stadgar står:

”Företagsekonomiska föreningen är en ideell förening med syfte att verka för en positiv utveckling och tillämpning av praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap inom det företagsekonomiska området.”

Det gör vi genom att anordna olika former av möten för kunskapsutbyte. Lunchföreläsningar, studiebesök eller kvällsaktiviteter är några exempel. Vad medlemmarna efterfrågar och utnyttjar styr programmens utformning.

Årsredovisningar

Företagsekonomiska Föreningen